სხვა

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მესამე თავი (ინფორმაციის თავისუფლება)

საქართველოს კანონი ,,საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ"

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული ანგარიში საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებით (2016 წლის მონაცემები)

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

 

ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა/ნიმუში

გასაჩივრების წესი - თავი XIII. ადმინისტრაციული წარმოება ადმინისტრაციულ საჩივართან დაკავშირებით

მთავარი ჩვენს შესახებ საჯარო ინფორმაცია სერვისი ფოტო გალერეა კონტაქტი