კანონმდებლობა

საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ"

საქართველოს კანონი ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი"

საქართველოს მთავრობის დადგენილება ,,საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების გავლის წესისა და პირობების შესახებ" სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე"

საქართველოს მთავრობის დადგენილება ,,საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ"

 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება ,,საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ"

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილება ,,საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ"

 

აკრედიტაციის სისტემის წესები და პროცედურები

საქართველოს კანონი ,,პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი"

საქართველოს კანონი ,,სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი"

საქართველოს კანონი პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება ,,სასურსათო ნედლეულისა და კვების პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების სანიტარიული წესებისა და ნორმების დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს მთავრობის დადგენილება ,,სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს მთავრობის დადგენილება ,,დაფასოებული ნატურალური მინერალური წყლისა და წყაროს წყლის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს მთავრობის დადგენილება ,,რძისა და რძის ნაწარმის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე"

საქართველოს მთავრობის დადგენილება ,,თაფლის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე"

საქართველოს მთავრობის დადგენილება ,,ხორბლის ფქვილის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე"

საქართველოს მთავრობის დადგენილება ,,სურსათის მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე"

საქართველოს მთავრობის დადგენილება ტექნიკური რეგლამენტის ,,წყლის სინჯის აღების სანიტარიული წესების" დამტკიცების შესახებ"

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება ,,გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახებ"

 

განახლებულია: 28/02/2017

 

მთავარი ჩვენს შესახებ საჯარო ინფორმაცია სერვისი ფოტო გალერეა კონტაქტი