ინფორმაცია ცენტრის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ

ბიუჯეტი და მისი შესრულება

სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის 2016 წლის I კვარტლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება

სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის 2016 წლის II კვარტლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება

 

სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის 2015 წლის I კვარტლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება

სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის 2015 წლის II კვარტლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება

სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის 2015 წლის III კვარტლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება

სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის 2015 წლის IV კვარტლის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი და მისი შესრულება

 

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2016 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამტებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2016 წლის II კვარტალი

 

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) -   2015 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2015 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2015 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად)  - 2015 წლის IV კვარტალი 

 

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2014 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2014 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2014 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე (ჯამურად) და სხვა თანამშრომლებზე (ჯამურად) - 2014 წლის IV კვარტალი

 

სამივლინებო ხარჯები

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ - 2016 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ - 2016 წლის II კვარტალი

 

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ - 2015 წლის I  კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ - 2015 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ - 2015 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ - 2015 წლის IV კვარტალი

 

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ  - 2014 წლის I კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ - 2014 წლის II კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ - 2014 წლის III კვარტალი

ინფორმაცია ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ - 2014 წლის IV  კვარტალი

 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

ინფორმაცია სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ - 2016 წლის მონაცემები

ინფორმაცია სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ - 2015 წლის მონაცემები

ინფორმაცია სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების შესახებ - 2014 წლის მონაცემები

 

საწვავის ხარჯები

ინფორმაცია ცენტრის მიერ 2015 წლის განმავლობაში საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ

ინფორმაცია ცენტრის მიერ 2014 წლის განმავლობაში საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ

 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურება

ინფორმაცია ცენტრის მიერ 2015 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია ცენტრის მიერ 2014 წლის განმავლობაში ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

 

სატელეკომუნიკაციო ხარჯები

ინფორმაცია 2015 წლის განმავლობაში ცენტრის მიერ განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ

ინფორმაცია 2014 წლის განმავლობაში ცენტრის მიერ განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ

 

ცენტრის უძრავი ქონება

ინფორმაცია სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ - 2015 წელი

ინფორმაცია სსიპ - ლაბორატორიული კვლევითი ცენტრის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ - 2014 წელი

 

 

 

მთავარი ჩვენს შესახებ საჯარო ინფორმაცია სერვისი ფოტო გალერეა კონტაქტი